SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Ponuka na odpredaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce Vysoká

 02.04.2024

Ponuka na odpredaj prebytočného majetku vo vlastníctve Obce Vysoká, 969 01 Vysoká č.2 Obec Vysoká v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ponúka v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 2.4.2024 číslo: 29/2024 na odpredaj priamym predajom prebytočnú hnuteľnú vec: Osobné motorové vozidlo W golf 1.4, strieborná metalíza , rok výroby 1998, nepojazdné.. STK a EK neplatná. Motorové vozidlo je dočasne odhlásené z evidencie. Záujemcovia o kúpu vyššie uvedenej hnuteľnej veci doručia svoje písomné ponuky – žiadosti na adresu: Obec Vysoká č. 2 , 969 01 Vysoká najneskôr do 17.4.2024 do 12:00 hod., v ktorej uvedú svoj návrh ceny za vyššie popísanú hnuteľnú vec a termín úhrady kúpnej ceny. Obálku je potrebné označiť : „Výberové konanie – priamy predaj – neotvárať“. Výberové konanie uchádzačov o priamy predaj ponúkanej hnuteľnej veci sa uskutoční komisionálnym otváraním obálok na Obecnom úrade v o Vysokej najneskôr do 30.4.2024 Pred doručením žiadosti o priamy predaj hnuteľnej veci má záujemca možnosť zúčastniť sa obhliadky uvedenej hnuteľnej veci po dohode so starostkou Obce Vysoká, resp. ním povereným zamestnancom. Bližšie informácie: Obec Vysoká č.2, 969 01 Vysoká číslo telefónu: 0918872485 e-mail: vysoka@obecvysoka.sk Zámer odpredať majetok obce sa zverejňuje od 2.4.2024 do 17.4.2024 na internetovej stránke obce Vysoká: www.obecvysoka.sk


Zoznam aktualít: